Chia sẻ lập Trình

Đây là nơi chia sẻ của các bạn sinh viên, có thể bài chưa tối ưu hoặc còn sai sót. Nếu các bạn tham khảo có thắc mắc hoặc góp ý vui lòng liên hệ admin. theo số zalo trên web.

Chương Trình nhập mảng không trùng, xuất mảng, in số chính phương tại vị trí lẻ, in vị trí các phần tử lớn nhất, tổng các phần tử tại vị trí chẳn, xếp mảng tăng

#include <iostream> #include <cstdlib> using namespace std; void NhapMang(int a[],int n); void XuatMang(int a[],int n); void XepMangTang(int a[],int n); void SoChinhPhuongVTLe(int a[],int n); void VTPhanTuLonNhat(int a[],int n); int TongTaiVTChan(int a[],int n); int main() { int n,a[100]; cout<<“nhap n: “; cin>>n; NhapMang(a,n); XuatMang(a,n); cout<<“So chinh phuong tai vi tri le”<<endl; SoChinhPhuongVTLe(a,n); …

Xem tiếp

Đếm số lượng chử số dương nhỏ nhất của mảng

#include <iostream> #include <cstdlib> using namespace std; void NhapMang(int a[],int n); void XuatMang(int a[],int n); int DemSoDuongNhoNhat(int a[],int n); int main() { int n,a[100],dem; cout<<“nhap n: “; cin>>n; NhapMang(a,n); XuatMang(a,n); dem=DemSoDuongNhoNhat(a,n); if(dem==-1) cout<<“Mang khong ton tai so duong”; else cout<<“So luong chu so duong nho nhat trong mang la: “<<dem<<endl; …

Xem tiếp

Sắp xếp mãng một chiều tăng dần

include <iostream> #include <cstdlib> using namespace std; void NhapMang(int a[],int n); void XuatMang(int a[],int n); void XepMangTang(int a[],int n); int main() { int n,a[100]; cout<<“nhap n: “; cin>>n; NhapMang(a,n); XuatMang(a,n); XepMangTang(a,n); cout<<“Mang sau khi xep tang dan”<<endl; XuatMang(a,n); return 0; }   void NhapMang(int a[],int n) { for(int i=0;i<n;i++) { …

Xem tiếp

Nhập mảng và xuất giá trị âm

#include<stdio.h> void Nhapmang(int a[],int&n) { for(int i=0;i<n;i++) { printf(“nhap a[%d]”,i); scanf(“%d”,&a[i]); } } void Xuatmang(int a[],int n) { for (int i=0;i<n;i++) printf(“%4d”,a[i]); } int ViTriAm(int a[],int n) { for (int i=0; i<n;i++) if(a[i]<0) printf(“\nvi tri am la:%d”,i); } int main() { int n,a[100],i; printf(“nhap n:”); scanf(“%d”,&n); Nhapmang(a,n); //Xuatmang(a,n); ViTriAm(a,n); }

Xem tiếp

Sử dụng mảng để nhập các phần tử và thực hiện các yêu cầu liên quan đến mảng

#include<conio.h> #include<stdio.h> void Nhapmang(int a[],int&n) { for(int i=0;i<n;i++) { printf(“nhap a[%d]”,i); scanf(“%d”,&a[i]); } }   void Xuatmang(int a[],int n) { for (int i=0;i<n;i++) printf(“%4d”,a[i]); } void ChiaHetBa (int a[],int n) { for(int i=0;i<n;i++) if(a[i]%3==0) printf( “\nso chia het cho 3 la :%d”,a[i]); } void SoLuongDuong (int a[], int n,int dem=0) …

Xem tiếp

Nhập thông tin sinh viên . Xuất thông tin ,tìm sinh viên , đếm số lượng sinh viên có dtb <5 ,sắp xếp tăng dần theo dtb .

#include<stdio.h> #include<math.h> #include<string.h> #define MAX 100 struct date { int ngay, thang, nam; }; void nhapdate(date &a) { printf(“Nhap ngay thang nam sinh (dd/mm/yyyy): “); scanf(“%d%*c%d%*c%d”,&a.ngay,&a.thang,&a.nam); } void xuatdate(date a) { printf(” Ngay sinh: %02d/%02d/%04d”,a.ngay,a.thang,a.nam); } struct ttsv { char MS[11]; char Ten[11]; date Sn; char lop[8]; char GT; float …

Xem tiếp

Định nghĩa kiểu dữ liệu nhiều phân số . Thực hiện nhập, xuất , rút gọn, tổng, so sánh, sắp xếp tăng dần, tìm phân số lớn nhất của nhiều phân số

#include<stdio.h> #include<math.h> struct ttphanso { int tu; int mau; }; typedef struct ttphanso PS; //Nhap ps void Nhapps(PS &x) { printf (“\tNhap tu so: “); scanf (“%d”, &x.tu); do{ printf (“\tNhap mau so: “); scanf (“%d”, &x.mau); if (x.mau==0) printf(“\tNhap sai, nhap lai!: “); }while(x.mau==0); if(x.mau<0) { x.tu=-x.tu; x.mau=-x.mau; } …

Xem tiếp

Định nghĩa kiểu dữ liệu phân số. Thực hiện nhập, xuất, rút gọn, tổng 2 phân số.

#include<stdio.h> #include<conio.h> #include<math.h> struct phanso { int tu; int mau; }; void nhapphanso(phanso &ps); void xuatphanso(phanso ps); int ULCN(int a, int b); void rutgon(phanso &ps); phanso tongps(phanso x,phanso y); int main() { phanso x,y; printf(“\nNhap phan so thu nhat “); nhapphanso(x); xuatphanso(x); printf(“\nNhap phan so thu 2”); nhapphanso(y); xuatphanso(y); phanso …

Xem tiếp
Hotline: 0989.13.58.13