Khóa học lập trình VB.NET

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC LẬP TRÌNH VB.NET

Tên môn học: Nhập Môn Lập Trình VB.NET
Thời gian học: 1 tháng, tuần 3 buổi, 1 buổi 2h.
1. Mục đích môn học:
Khóa học được thiết kế dành cho những người chưa từng biết qua các ngôn ngữ lập tŕnh, giúp học viên hiểu ư nghĩa của ngôn ngữ lập tŕnh VB.net
2. Yêu cầu:
Dành cho tất cả học viên đã học qua lớp windows, yêu thích lập trình
Nội dung chi tiết:
Bài 1: LƯU ĐỒ THUẬT TỐN
1. Bắt đđầu
2. Kết thúc
3. Nhập liệu
4. Xuất liệu
5. Xữ lý
6. Điều kiển

Bài 2: LƯU ĐỒ THUẬT TỐN (Tiếp theo)
1. Cấu trúc đđiều khiển tuần tự
2. Cấu trúc điều khiển rẽ nhánh if
3. Cấu trúc đđiều khiển rẽ nhánh if else
4. Cấu trúc đđiều khiển vòng lặp

Bài 3 : CÁC LỆNH CƠ BẢN
1. Bắt đầu
2. Kết thúc
3. Nhập liệu
4. Xuất liệu
5. Xữ lý
6. Điều kiển

Bài 4. LƯU ĐỒ CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN
1. Cấu trúc đđiều khiển tuần tự
2. Cấu trúc đđiều khiển rẽ nhánh if

Bài 5. LƯU ĐỒ CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN (Tiếp theo)
1. Cấu trúc đđiều khiển rẽ nhánh if else
2. Cấu trúc đđiều khiển vòng lặp

Bài 6. THƯ VIỆN
1. Các thư viện cơ bản
2. Các kiểu d liệu cơ bản

Bài 7: CÁC CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN
1. Khái niệm
2. Cấu trúc đđiều khiển rẽ nhánh if
3. Cấu trúc đđiều khiển rẽ nhánh if else

BÀI 8: CÁC CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN (Tiếp theo)
1. Cấu trúc điều khiển switch
2. Cấu trúc lặp while

BÀI 9: CÁC CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN (Tiếp theo)
1. Cấu trúc lặp for
2. Cấu trúc lặp do/while

BÀI 10: THỦ TỤC
1. Đặt vấn đề
2. Khái niệm
3. Kiến trúc một thủ tục
4. Tham số

Bài 11: HÀM
5. Đặt vấn đề
6. Khái niệm

Bài 12: HÀM (Tiếp theo)
1. Kiến trúc một chương trình
2. Tham số
Bài 13: KIỂM TRA CUỐI KHÓA
Hình thức kiểm tra: Tại lớp hoặc cho đề tài về nhà làm bài nộp cho Giáo viên.


Tên môn học: Thuật Lập Trình VB.Net
Thời gian học: 1 tháng, tuần 3 buổi, 1 buổi 2h.

1. Mục đích môn học:
Giúp học viên nắm vững các kỹ thuật lập trình với VB.Net
2. Yêu cầu:
Dành cho tất cả học viên đã học qua lớp: Nhập Mơn Lập Trình C++; C#; VB.NET hoặc trình độ tương đương.
3. Nội dung chi tiết:
Bài 1: MẢNG MỘT CHIỀU
1. Khái niệm
2. Hình ảnh mảng một chiều
3. Chỉ số các phần tử trong mảng một chiều
4. Khai báo mảng một chiều

Bài 2: Các kỹ thuật cơ bản trên mảng một chiều
1. Hàm nhập mảng một chiều
2. Hàm xuất mảng một chiều
3. Kỹ thuật đđặt lính canh

Bài 3: Các kỹ thuật cơ bản trên mảng một chiều (Tiếp theo)
1. Kỹ thuật đđặt cờ hiệu
2. Kỹ thuật đđếm

Bài 4: Các kỹ thuật cơ bản trên mảng một chiều (Tiếp theo)

1. Kỹ thuật tính tổng
2. Kỹ thuật sắp xếp
Bài 5: MA TRẬN
1. Khái niệm
2. Hình ảnh ma trận
3. Chỉ số các phần tử trong ma trận
4. Khai báo ma trận

Bài 6: Các kỹ thuật cơ bản trên ma trận
1. Hàm nhập ma trận
2. Hàm xuất ma trận
3. Kỹ thuật đđặt lính canh

Bài 7: Các kỹ thuật cơ bản trên ma trận (Tiếp theo)
1. Kỹ thuật đđặt cờ hiệu
2. Kỹ thuật đđếm

Bài 8: Các kỹ thuật cơ bản trên ma trận (Tiếp theo)
1. Kỹ thuật tính tổng
2. Kỹ thuật sắp xếp

Bài 9: MA TRẬN VUƠNG
1. Khái niệm
2. Hình ảnh ma trận
3. Các tính chất trên ma trận vuông

Bài 10: Các kỹ thuật cơ bản trên ma trận vuông
1. Hàm nhập ma trận
2. Hàm xuất ma trận
3. Kỹ thuật đđặt lính canh

Bài 11: Các kỹ thuật cơ bản trên ma trận vuông (Tiếp theo)
1. Kỹ thuật đđặt cờ hiệu
2. Kỹ thuật đđếm

Bài 12: Các kỹ thuật cơ bản trên ma trận vuông (Tiếp theo)
1. Kỹ thuật tính tổng
2. Kỹ thuật sắp xếp

Bài 13: KIỂM TRA CUỐI KHÓA
Hình thức kiểm tra: Tại lớp hoặc cho đề tài về nhà làm bài nộp cho Giáo viên.


Tên môn học: Lập Trình Hướng Đối Tượng VB.Net
Thời gian: 1 tháng, tuần 3 buổi, 1 buổi 2h.
1. Mục đích môn học:
Giúp học viên xây dựng ứng dụng theo hướng đối tượng
2. Yêu cầu:
Dành cho tất cả học viên đã học qua lớp: kỷ thuật lập trình C/C++; C#; VB.NET hoặc trình độ tương đương.
3. Nội dung chi tiết:
Bài 1:
1. Các chuẩn về qui tắc lập trình
2. Nhập xuất trong C++
3. Thư viện STL
4. Function template

Bài 2: TRỪU TƯỢNG HÓA DỮ LIỆU
1. Khái niệm
2. Cú pháp
3. Các kiểu dữ liệu cơ bản

Bài 3: TRỪU TƯỢNG HÓA DỮ LIỆU (Tiếp theo)
1. Phương pháp luận giải quyết bài toán bằng phương pháp trừu tượng hóa giữ liệu
2. Các chương trình, bài tập cấu trúc thông dụng
Bài 4: Đối tượng và lớp
1. Tính bao bọc/đóng gói (encapsulation)
2. Hàm dựng
3. Hàm hủy

Bài 5:
1. Operator trong lớp đối tượng
2. Hàm friend, mở rộng nhập xuất
3. Tính tái sử dụng (reusability) với quan hệ thành phần

Bài 6:
1. Thành phần tĩnh
• Thuộc tính tĩnh
• Phương thức tĩnh
Bài 7:

1. Kế thừa
2. Phân loại kế thừa
Bài 8:
3. Hàm dựng và hàm hủy trong kế thừa
4. Định nghĩa lại phương thức (override)

Bài 9:

1. Đa hình
2. Hàm ảo và liên kết đđộng
3. Hàm ảo và lớp trừu tượng

Bài 10:

1. Class template
2. Con trỏ hàm.

Bài 11: Một số kỹ thuật hướng đối tượng
1. Kỹ thuật khuôn mẫu hàm
2. Kỹ thuật chọn thuật tóan
3. Kỹ thuật tạo mẫu đđối tượng

Bài 12: Template và exception
1. Hảm Template đơn giản
2. Hảm Template có nhiều tham số
3. Một số điều khiển về exception

Bài 13: KIỂM TRA CUỐI KHÓA
Hình thức kiểm tra: Tại lớp hoặc cho đề tài về nhà làm bài nộp cho Giáo viên.

Trung tâm tin học BẢO NGHIỆP Đào tạo tin học ứng dụng - Tin học kỹ thuật - Tin học mỹ thuật chuyên nghiệp Thường xuyên khai giảng khóa mới: tin học cơ bản, tin học nâng cao, Thiết kế đồ họa, Khóa học Corel, Khóa học Illustrator, Khóa học Photoshop, Khóa học Autoad, Khóa học 3d max, Khoa học thiết kế khuôn mẫu Creo/Prametric 3.0 ... Cơ sở 1: số 27 đường CN6, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TPHCM Cơ sở 2: 168 Trần thanh mại, Kp2, Phường tân tạo A, quận Bình Tân. TPHCM ĐT: 0989.13.58.13 

Hotline: 0989.13.58.13
Gọi điện
Zalo