Kỹ thuật lập trình

Chương 1: Lưu đồ thuật toán

Phần lưu đồ thuật toán là phần bắt buộc phải làm được, hiểu được là hành trang vững chắc cho những người muốn theo ngành lập trình.   Bài tập vé lưu đồ thuật toán: Bài 6: Tính S(n) = 1 + 1.2 + 1.2.3 + … + 1.2.3. … …

Xem tiếp

Chương 4: Hàm

1. Khái niệm: Hàm là một sự chia nhỏ của chương trình 2. Kiến trúc một chương trình C Một chương trình C bao gồm 3 khối lệnh: khối khai bóa, khối hàm main và khối định nghĩa hàm. khối khai báo: Chứa các khai báo sử dụng thư viện, …

Xem tiếp

Chương 5: Mảng một chiều

1. Khái niệm Mảng là cấu trúc dữ liệu bao gồm một dãy các phần tử có cùng cấu trúc được lưu trữ liên tiếp trong bộ nhớ Mảng là một tập hợp các biến có cùng kiểu và cùng tên. Khi đó việc truy xuất đến một phần tử …

Xem tiếp

Chương 7: Ma trận vuông

1. Khái niệm Ma trận vuông là ma trận có số dòng và số cột bằng nhau 2. Hình ảnh ma trận vuông 3. Khai báo ma trận vuông <kiểu dữ liệu> <tên biến> [ <hằng số A> ] [ <hằng số A> ]; 4. Các tính chất trên ma …

Xem tiếp

Chương 8: Trừu tượng hóa dữ liệu

1. Khái niệm Trừu tượng hóa dữ liệu là người lập trình tự định nghĩa một kiểu dữ liệu mới bằng phương pháp tích hợp các kiểu dữ liệu đơn, nhằm mô tả biểu diễn thông tin của một khái niệm hay một đối tượng trong thế giới thực. 2. …

Xem tiếp

Chương 10: Đệ quy

1. Khái niệm Một hàm được gọi là đệ quy nếu bên trong thân của hàm đó có lời gọi lại hàm chình nó một cách tường minh hay tiềm ẩn. 2. Phân loại đệ quy Các hàm đệ quy thường gặp có thể thuộc một trong bốn loại hàm …

Xem tiếp
Hotline: 0989.13.58.13