Khóa học kỹ thuật lập trình C/C++

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC LẬP TRÌNH C VÀ C++

Tên môn học: Nhập Môn Lập Trình

Thời gian học: 1 tháng, tuần 3 buổi, 1 buổi 1.5h.
1. Mục đích môn học:
Khóa học dành cho những người chưa từng biết qua các ngôn ngữ lập trình, giúp học viên hiểu ý nghĩa của ngôn ngữ lập trình C và C++
2. Yêu cầu:
Dành cho tất cả học viên đã học qua lớp windows, yêu thích lập trình
Nội dung chi tiết:
Bài 1: LƯU ĐỒ THUẬT TOÁN

Bắt đầu
Kết thúc
Nhập liệu
Xuất liệu
Xữ lý
Điều kiển
Bài 2: LƯU ĐỒ THUẬT TOÁN (Tiếp theo)

Cấu trúc đđiều khiển tuần tự
Cấu trúc điều khiển rẽ nhánh if
Cấu trúc đđiều khiển rẽ nhánh if else
Cấu trúc đđiều khiển vòng lặp
Bài 3 : CÁC LỆNH CƠ BẢN NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C

Bắt đầu
Kết thúc
Nhập liệu
Xuất liệu
Xữ lý
Điều kiển
Bài 4. LƯU ĐỒ CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN

Cấu trúc điều khiển tuần tự
Cấu trúc điều khiển rẽ nhánh if
Bài 5. LƯU ĐỒ CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN (Tiếp theo)

Cấu trúc đđiều khiển rẽ nhánh if else
Cấu trúc đđiều khiển vòng lặp
Bài 6. THƯ VIỆN

Các thư viện cơ bản
Các kiểu d liệu cơ bản
Bài 7: CÁC CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN

Khái niệm
Cấu trúc đđiều khiển rẽ nhánh if
Cấu trúc đđiều khiển rẽ nhánh if else
BÀI 8: CÁC CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN (Tiếp theo)

Cấu trúc điều khiển switch
Cấu trúc lặp while
BÀI 9: CÁC CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN (Tiếp theo)

Cấu trúc lặp for
Cấu trúc lặp do/while
BÀI 10: THỦ TỤC

Đặt vấn đề
Khái niệm
Kiến trúc một thủ tục
Tham số
Bài 11: HÀM

Đặt vấn đề
Khái niệm
Bài 12: HÀM (Tiếp theo)

Kiến trúc một chương trình
Tham số
Bài 13: KIỂM TRA CUỐI KHÓA
Hình thức kiểm tra: Tại lớp hoặc cho đề tài về nhà làm bài nộp cho Giáo viên.

 

Tên môn học: Kỹ thuật lập trình C++
Thời gian học: 1 tháng, tuần 3 buổi, 1 buổi 1.5h.

1. Mục đích môn học:
Giúp học viên nắm vững các kỹ thuật lập trình với C/C++
2. Yêu cầu:
Dành cho tất cả học viên đã học qua lớp: Nhập Mơn Lập Trình hoặc trình độ tương đương.
3. Nội dung chi tiết:
Bài 1: MẢNG MỘT CHIỀU

Khái niệm
Hình ảnh mảng một chiều
Chỉ số các phần tử trong mảng một chiều
Khai báo mảng một chiều
Bài 2: Các kỹ thuật cơ bản trên mảng một chiều
1. Hàm nhập mảng một chiều
2. Hàm xuất mảng một chiều
3. Kỹ thuật đđặt lính canh

Bài 3: Các kỹ thuật cơ bản trên mảng một chiều (Tiếp theo)

Kỹ thuật đặt cờ hiệu
Kỹ thuật đđếm
Bài 4: Các kỹ thuật cơ bản trên mảng một chiều (Tiếp theo)

Kỹ thuật tính tổng
Kỹ thuật sắp xếp
Bài 5: MA TRẬN

Khái niệm
Hình ảnh ma trận
Chỉ số các phần tử trong ma trận
Khai báo ma trận
Bài 6: Các kỹ thuật cơ bản trên ma trận

Hàm nhập ma trận
Hàm xuất ma trận
Kỹ thuật đđặt lính canh
Bài 7: Các kỹ thuật cơ bản trên ma trận (Tiếp theo)

Kỹ thuật đđặt cờ hiệu
Kỹ thuật đđếm
Bài 8: Các kỹ thuật cơ bản trên ma trận (Tiếp theo)

Kỹ thuật tính tổng
Kỹ thuật sắp xếp

Bài 9: MA TRẬN VUƠNG

Khái niệm
Hình ảnh ma trận
Các tính chất trên ma trận vuông

Bài 10: Các kỹ thuật cơ bản trên ma trận vuông

Hàm nhập ma trận
Hàm xuất ma trận
Kỹ thuật đặt lính canh

Bài 11: Các kỹ thuật cơ bản trên ma trận vuông (Tiếp theo)

Kỹ thuật đặt cờ hiệu
Kỹ thuật đếm
Bài 12: Các kỹ thuật cơ bản trên ma trận vuông (Tiếp theo)

Kỹ thuật tính tổng
Kỹ thuật sắp xếp

Bài 13: KIỂM TRA CUỐI KHÓA

Hình thức kiểm tra: Tại lớp hoặc cho đề tài về nhà làm bài nộp cho Giáo viên.

Tên môn học: Lập Trình Hướng Đối Tượng C++
Thời gian: 1 tháng, tuần 3 buổi, 1 buổi 2h.
1. Mục đích môn học:
Giúp học viên xây dựng ứng dụng theo hướng đối tượng
2. Yêu cầu:
Dành cho tất cả học viên đã học qua lớp: kỷ thuật lập trình C/C++; C#; VB.NET hoặc trình độ tương đương.
3. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Các chuẩn về qui tắc lập trình
Nhập xuất trong C++
Thư viện STL
Function template

Bài 2: TRỪU TƯỢNG HÓA DỮ LIỆU

Khái niệm
Cú pháp
Các kiểu dữ liệu cơ bản

Bài 3: TRỪU TƯỢNG HÓA DỮ LIỆU (Tiếp theo)

Phương pháp luận giải quyết bài toán bằng phương pháp trừu tượng hóa giữ liệu
Các chương trình, bài tập cấu trúc thông dụng
Bài 4: Đối tượng và lớp

Tính bao bọc/đóng gói (encapsulation)
Hàm dựng
Hàm hủy

Bài 5: Operator trong lớp đối tượng

Hàm friend, mở rộng nhập xuất
Tính tái sử dụng (reusability) với quan hệ thành phần

Bài 6:

Thành phần tĩnh
Thuộc tính tĩnh
Phương thức tĩnh

Bài 7: Kế thừa
Phân loại kế thừa

Bài 8: Hàm dựng và hàm hủy trong kế thừa
Định nghĩa lại phương thức (override)

Bài 9: Đa hình
Hàm ảo và liên kết đđộng
Hàm ảo và lớp trừu tượng

Bài 10: Class template
Con trỏ hàm.

Bài 11: Một số kỹ thuật hướng đđối tượng

Kỹ thuật khuôn mẫu hàm
Kỹ thuật chọn thuật tóan
Kỹ thuật tạo mẫu đđối tượng

Bài 12: Template và exception

Hảm Template đơn giản
Hảm Template có nhiều tham số
Một số điều khiển về exception

Bài 13: KIỂM TRA CUỐI KHÓA
Hình thức kiểm tra: Tại lớp hoặc cho đề tài về nhà làm bài nộp cho Giáo viên.

 

Trung tâm tin học BẢO NGHIỆP Đào tạo tin học ứng dụng - Tin học kỹ thuật - Tin học mỹ thuật chuyên nghiệp Thường xuyên khai giảng khóa mới: tin học cơ bản, tin học nâng cao, Thiết kế đồ họa, Khóa học Corel, Khóa học Illustrator, Khóa học Photoshop, Khóa học Autoad, Khóa học 3d max, Khoa học thiết kế khuôn mẫu Creo/Prametric 3.0 ... Cơ sở 1: số 27 đường CN6, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TPHCM Cơ sở 2: 168 Trần thanh mại, Kp2, Phường tân tạo A, quận Bình Tân. TPHCM ĐT: 0989.13.58.13 

Hotline: 0989.13.58.13