Khóa học lập trình Pascal

Ngôn ngữ

Mọi chương trình Pascal bắt đầu bằng từ khóa Program, cùng với một danh sách tùy chọn các phần mô tả các tập tin ngoài và sau đó là một khối các dòng lệnh nằm giữa các từ khóa Begin và End. Dấu chấm phẩy dùng để tách các dòng lệnh khác nhau, và dấu chấm để báo hiệu kết thúc chương trình (hay đơn vị). Trong mã nguồn Pascal, không phân biệt chữ viết in.
program ChaoThegioi(output);

begin
writeln(‘Chao The gioi!’);
end.
Pascal, nguyên thể đơn thuần là ngôn ngữ lập trình thủ tục với một loạt các từ khóa chuẩn if, while, for, và các thành phần khác.
Pascal cũng là một ngôn ngữ lập trình có cấu trúc, nghĩa là chuỗi điều khiển được cấu trúc thành các câu lệnh chuẩn, hạn chế tối đa các lệnh go to chuyển hướng lung tung trong cấu trúc chương trình.
while a <> b do WriteLn(‘Xin cho*`’);

if a > b then
writeln(‘Tho?a man~ ddie^`u kie^.n’)
else
writeln(‘Kho^ng tho?a man~ ddie^`u kie^.n’);

for i := 1 to 10 do writeln(‘La(.p: ‘, i:1);

repeat a := a + 1 until a = 10;
Pascal cấu trúc các chương trình thành các thủ tục và hàm.
program mine(output);

procedure print(var i: integer);

function next(i: integer): integer;
begin
next := i + 1
end;

begin
writeln(‘To^?ng la`: ‘, i);
i := next(i)
end;

begin
i := 1;
while i <= 10 do print(i)
end.
Các thủ tục và hàm có thể lồng vào nhau theo nhiều cấp, và từ program là khối cấu trúc ngoài cùng nhất.
Mỗi khối có thể có khai báo các nhãn goto, hằng, kiểu, biến, cùng với các thủ tục và hàm riêng, tất cả phải tuân theo trình tự đó.
Pascal có các kiểu đơn như integer (số nguyên), character (ký tự), boolean (logic), v.v. và enumerations (liệt kê), là kiểu mới được đưa vào Pascal sau này.
program myprog;

var
a: integer;
b: char;
c: boolean;
d: (mot, hai, ba, bon, nam);
Có thể tạo ra bất kỳ “kiểu con” nào từ các kiểu trên.
var
x: 1..10;
y: ‘a’..’z’;
z: hai..bon;
Các kiểu có thể được tạo ra từ các kiểu khác bằng cách khai báo kiểu.
program myotherprog;

type
x = integer;
y = x;

Hơn thế nữa, các kiểu phức có thể được xây dựng từ các kiểu đơn:
type
a = array [1..10] of integer;
b = record
a: integer;
b: char
end;
c = file of a;
Các chuỗi ký tự là các dãy kết hợp bắt đầu bằng một chỉ số nguyên là 1.
Pascal cũng hỗ trợ dùng con trỏ:
type
a = ^b;
b = record
a: integer;
b: char;
c: a
end;
var
pb : a
Ở đây biến pb là một con trỏ đến kiểu dữ liệu b, là một record. Để tạo record mới và gán các giá trị 10 và A vào các trường a và b trong record, có thể dùng các câu lệnh sau:
new(pb);
pb^.a := 10;
pb^.b := ‘A’;
pb^.c := nil;

Danh sách liên kết cũng có thể được tạo ra bằng cách cho một trường kiểu con trỏ (c) vào trong record.
Chương trình “Chào thế giới”

program ChaoThegioi;
begin
writeln(‘Chao the gioi nao!’);
readln;
end.
Đối tượng học khóa học Passcal

Dành cho tất cả các bạn đã có kiến thức tin học văn phòng, tối thiểu phải biết Windows, dành cho các bạn có nguyện vọng làm việc trong các ngành: lập trình
Thời lượng và học phí khóa học Pascal

Khóa học lập trình pascal kéo dài 1 tháng với phương pháp hướng dẫn trực tiếp.
Học phí: Thường xuyên có chương trình khuyến học, xem học phí cập nhật tại: Chuyên đề kỹ thuật lập trình (click)

Khóa học khai giảng vào mỗi thứ 2 hằng tuần, điện thoại ghi danh: 0989.13.58.13
Số 27 đường CN6, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP. HCM
Email: info@thuvientinhoc.edu.vn
Điện thoại đăng ký ghi danh: 0989.13.58.13
Hân hoan chào đón các bạn đến với khóa học lập trình Pascal tại Trung Tâm Tin Học Bảo Nghiệp

Trung tâm tin học BẢO NGHIỆP Đào tạo tin học ứng dụng - Tin học kỹ thuật - Tin học mỹ thuật chuyên nghiệp Thường xuyên khai giảng khóa mới: tin học cơ bản, tin học nâng cao, Thiết kế đồ họa, Khóa học Corel, Khóa học Illustrator, Khóa học Photoshop, Khóa học Autoad, Khóa học 3d max, Khoa học thiết kế khuôn mẫu Creo/Prametric 3.0 ... Cơ sở 1: số 27 đường CN6, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TPHCM Cơ sở 2: 168 Trần thanh mại, Kp2, Phường tân tạo A, quận Bình Tân. TPHCM ĐT: 0989.13.58.13 

Hotline: 0989.13.58.13