Khóa học cơ sở dữ liệu SQL Server

Microsoft SQL Server
Tên môn học: Thao tác lệnh cơ bản
Thời gian học: 1 tháng, tuần 3 buổi, 1 buổi 2h.
1. Mục đích môn học:
Giúp học viên nắm vững các kỹ thuật hệ quản trị Sql Server
2. Yêu cầu:
Dành cho tất cả học viên đã học qua lớp C# hoặc VB.net hoặc trình độ tương đương
Nội dung chi tiết:
Bài 1: Tổng quan
Mô hình khách chủ
Khái niệm về cấu trúc vật lý
Khái niệm về các xử lý
Vì sao phát triển ứng dụng mô hình khách chủ?
Bài 2: Microsoft SQL Server
Tổng quan Microsoft SQL Server
Cài đặt Microsoft SQL Server Personal
Các tiện ích trong Microsoft SQL Server
Định nghĩa cấu hình nối kết vào SQL
Đăng ký quản trị Microsoft SQL Server
Kết nối từ Query Analyzer vào SQL
Bài 3: Cơ sở dữ liệu của Microsoft SQL Server
Khái niệm về cơ sở dữ liệu
Các tập tin vật lý lưu trữ cơ sở dữ liệu
Xóa cơ sở dữ liệu đã có
Bài 4: Bảng dữ liệu (Table)
Khái niệm về bảng
Các thuộc tính của bảng
Tạo cấu trúc bảng dữ liệu
Bài 5: Bảng dữ liệu (Table) (Tiếp theo)
Tính toàn vẹn dữ liệu trong cơ sở dữ liệu
Thay đổi cấu trúc bảng
Bài 6: Mô hình quan hệ dữ liệu (Diagram)
Khái niệm về mô hình quan hệ
Tạo mới mô hình quan hệ
Các chức năng trong mô hình quan hệ
Bài 7: Bảng ảo (Virtual table – vew)
Khái niệm về bảng ảo
Tạo bảng ảo bằng tiện ích Enterprise Manager
Xem và cập nhật dữ liệu bảng ảo
Bài 8: Bảng ảo (Virtual table – vew) (Tiếp theo)
Hủy bỏ bảng ảo
Tạo mới bảng ảo bằng lệnh CREATE VIEW
Sửa đổi nội dung bảng ảo
Bài 9: Kiểu dữ liệu do người dùng định nghia
Khái niệm
Tạo mới kiểu dữ liệu do người dùng định nghĩa
Xóa kiểu dữ liệu do người dùng định nghĩa
Bài 10: Quy tắc kiểm tra miền giá trị dữ liệu (Rule)
Khái niệm
Tạo mới quy tắc kiểm tra miền giá trị
Bài 11: Quy tắc kiểm tra miền giá trị dữ liệu (Rule) (Tiếp theo)
Áp dụng quy tắc kiểm tra miền giá trị dữ liệu
Xóa quy tắc kiểm tra miền giá trị dữ liệu
Bài 12: Giá trị mặc định
Khái niệm
Tạo mới giá trị mặc định
Liên kết giá trị mặc định vào cột dữ liệu
Xóa giá trị mặc định
Bài 3: KIỂM TRA CUỐI KHÓA
Hình thức kiểm tra: Tại lớp hoặc cho đề tài về nhà làm bài nộp cho Giáo viên.
Tên môn học: Lập trình (thủ tục) với hệ quản trị SQL Server
Thời gian học: 2 tháng, tuần 3 buổi, 1 buổi 2h.
1. Mục đích môn học:
Giúp học viên nắm vững các kỹ thuật thao tác với hàm, thủ tục
2. Yêu cầu:
Dành cho tất cả học viên đã học qua lớp: Thao tác lệnh cơ bản hoặc trình độ tương đương.
3. Nội dung chi tiết:
Bài 1: Biến cục bộ
Khai báo biến cục bộ
Gán giá trị cho biến
Xem giá trị hiện hành của biến
Phạm vi hoạt động của biến
Bài 2: Biến hệ thống
Ý nghĩa sử dụng
Một vài biến hệ thống thường dùng
Bài 3: Các toán tử
Toán tử số học
Toán tử nối chuổi
Toán tử so sánh
Toán tử luận lý
Bài 4: Các câu lệnh truy vấn dữ liệu
Lệch SELECT FROM
Truy vấn con
Lệnh INSERT INTO
Bài 5: Các câu lệnh truy vấn dữ liệu (Tiết theo)
Lệnh DELETE FROM
Lệnh UPDATE SET
Biểu thức CASE
Bài 6: Cấu trúc điều khiển
Cấu trúc rẽ nhánh IF … ELSE
Cấu trúc lặp WHILE
Bài 7: Sử dụng biến kiểu dữ liệu
Khái niệm về cursor
Các bước sử dụng kiểu dữ liệu cursor
Bài 8: Các hàm thường dùng
Các hàm chuyển đổi kiểu dữ liệu
Các hàm ngày giờ
Bài 9: Các hàm thường dùng (Tiếp theo)
Các hàm toán học
Các hàm xữ lý chuổi
Bài 10: Thủ tục nội tại
Khái niệm
Các thủ tục nội tại hệ thống
Các lợi ích khi sử dụng thủ tục nội tại
Bài 11: Các hành động cơ bản với thủ tục nội tại
tạo mới một thủ tục nội tại
gọi thực hiện thủ tục nội tại
Bài 12: Các hành động cơ bản với thủ tục nội tại (tiếp theo)
Hủy bỏ thủ tục nội tại
Thay đổi nội dung của thủ tục nội tại
Bài 13: Tham số bê trong thủ tục nội tại
Tham số đầu vào
Tham số đầu ra
Bài 14: Một số vấn đề khác trong thủ tục nội tại
Mã hóa nội dung thủ tục
Biên dịch thủ tục
Thủ tục lồng nhau
Bài 15: Một số vấn đề khác trong thủ tục nội tại (Tiếp theo)
Sử dụng lệnh RETURN trong thủ tục
Sử dụng bảng tạm trong thủ tục
Bài 16: Một số vấn đề khác trong thủ tục nội tại (Tiếp theo)
Tham số kiểu Cursor bên trong thủ tục
Thủ tục cập nhật bảng dữ liệu
Thủ tục hiển thị dữ liệu

Bài 17: Giao tác (Transaction)
Khái niệm về giao tác
Giao tác không tường minh
Giao tác tường minh
Bài 18: Hàm do người dùng tự định nghĩa
Khái quát
Làm việc với UDFs
Các thao tác trên UDFs
Bài 19: Hàm do người dùng tự định nghĩa (Tiếp theo)
Gọi thực hiện các UDF thuộc loại trả về giá trị vô hướng
Sử dụng các UDF thuộc loại Inline Table
Sử dụng các UDF thuộc loại Multi Statement
Bài 20: TRIGGER
Khái quát trigger
Mở rộng toàn vẹn dữ liệu với các trigger
Các dạng ràng buộc toàn vẹn dữ liệu nên dùng trigger
Bài 21: TRIGGER (Tiếp theo)
Khi nào thì sử dụng trigger
Các đặc trưng và hạn chế
Bài 22: TRIGGER (Tiếp theo)
Các biến cố trigger
Cơ chế hoạt động của trigger
Bài 23: LÀM VIỆC VỚI TRIGGER
Tạo mới trigger
Quản lý trigger
Bài 24: LẬP TRÌNH TRIGGER
Các Table giả (pseudo tables) Inserted và Deleted
Các lệnh hệ thống và các hàm sử dụng trigger
Các thao tác lập trình trigger phổ biến
Bài 25: Ôn tập cuối khóa
Bài 26: KIỂM TRA CUỐI KHÓA
Hình thức kiểm tra: Tại lớp hoặc cho đề tài về nhà làm bài nộp cho Giáo viên.

Trung tâm tin học BẢO NGHIỆP Đào tạo tin học ứng dụng - Tin học kỹ thuật - Tin học mỹ thuật chuyên nghiệp Thường xuyên khai giảng khóa mới: tin học cơ bản, tin học nâng cao, Thiết kế đồ họa, Khóa học Corel, Khóa học Illustrator, Khóa học Photoshop, Khóa học Autoad, Khóa học 3d max, Khoa học thiết kế khuôn mẫu Creo/Prametric 3.0 ... Cơ sở 1: số 27 đường CN6, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TPHCM Cơ sở 2: 168 Trần thanh mại, Kp2, Phường tân tạo A, quận Bình Tân. TPHCM ĐT: 0989.13.58.13 

Hotline: 0989.13.58.13
Gọi điện
Zalo